dissabte, 25 de novembre del 2017

Escoles sensorialment intel·ligents

"Ara penso en el caos sensorial que em van fer arribar  en una de les activitats de la formació i crec que sensorialment  tampoc donem resposta a molts dels alumnes a l'escola"


Imagineu una sala amb 400 persones que fins aquell moment estaven escoltant conferenciants seriosos i llavors dues noies molt nervioses, que s'apartaven del micro de la boca i no les sentia, amb música i soroll  de fons, una olor a ambientador horrorosa, unes diapositives llampants sense cap sentit, on et feien moure de lloc per intentar compensar el lloc on estaves. El caos absolut per intentar estar atens a una exposició sobre la intel·ligència sensorial.
Va ser amb aquesta situació on vam poder adonar-nos que una persona per molt interès que posi, no pot ser receptiu a un aprenentatge quan rep estímuls massa forts per ser aïllats.
De fet van demostrar la teoria d'Anna Jean Ayres  que diu que

" La integració sensorial es la capacitat del nen de sentir, de comprendre i d'organitzar las informacions sensorials rebudes del seu cos i del seu entorn".

Podeu llegir aquest article per ampliar la informació.
Entendre que quan un alumne no pot concentrar-se pel soroll, o que li molesten tants referents a l'aula, o que necessita moure les cames. I que  no ho fa per portar la contrària. Potser ho fa com a mecanisme per organitzar estímuls i que amb molt poques adaptacions el podem ajudar.
Una escola sensorialment intel·ligent és una escola que s'adapta a les necessitats dels alumnes. I per ajudar a treballar en aquest camp tenim els TERAPEUTES OCUPACIONALS que resoldran la majoria de problemàtiques amb adaptacions concretes.
 I ens ajudaran:

que no podem tractar a tots alumnes igual, que els hem de tractar a tots igual de bé.


dissabte, 11 de novembre del 2017

es mou


“Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui, i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d’esdevenir”.


Miquel Martí i Pol
dimarts, 17 d’octubre del 2017

El Govern aprova un nou sistema inclusiu a l'escola: de la integració a la inclusió
·         La norma ordenarà mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots els alumnes

·         Suposa un avenç respecte de l’anterior Decret de 1997, ja que evoluciona de la integració a la inclusió. S’estableixen nous recursos i serveis, i es dona una major participació a les famílies

·         El Decret és fruit d’un treball participatiu, amb nombroses aportacions i reunions mantingudes amb més de 800 professionals, acadèmics i persones representants d’entitats i particulars del sector

El Govern ha aprovat avui el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Aquest nou Decret del Departament d’Ensenyament suposa un avenç respecte de l’anterior norma de 1997, atès que es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, no només de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE).

Els objectius són garantir que tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius mitjançant l’establiment de criteris que orientin l’organització i la gestió dels centres; l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots els alumnes, i la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació especial per esdevenir també centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos per als centres educatius ordinaris.

La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els alumnes, amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.

El Decret és fruit d’un ampli treball participatiu, amb nombroses aportacions i reunions mantingudes amb més de 800 persones representants d’entitats i particulars del sector, des que van començar les sessions de treball el juliol de 2014 fins a l’actualitat, en què es continua treballant de manera participativa en el seu desplegament.
Els alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris

Un dels aspectes més rellevants del Decret és que preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa.

Un canvi respecte del model anterior és el paper de les famílies, atès que seran aquestes, si bé sempre amb el suport i l’assessorament dels professionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), les que decidiran on escolaritzar el seu fill o filla.

Mesures i suports universals, addicionals i intensius

La norma estableix mesures i suports de tres tipus -universals, addicionals i intensius-:

.
-       Universals: adreçades a tots els alumnes, les apliquen els professionals dels centres, i inclouen, entre d’altres, l’orientació, tutoria, avaluació i personalització dels aprenentatges. Són mesures destinades al 100% de l’alumnat.
-       Addicionals: adreçades a alumnes en situació de vulnerabilitat o amb circumstàncies personals singulars, les apliquen els docents amb l’orientació dels mestres d’educació especial, i en formen part, per exemple, les aules d’acollida, el suport escolar personalitzat o mesures d’acció tutorial específiques. Es destinen aproximadament al 15% de la població escolar.

-       Intensives: són actuacions extraordinàries adaptades als alumnes amb necessitats educatives especials –a l’entorn d’un 5% dels alumnes-; les apliquen professionals d’educació especial, orientadors o especialistes en audició i llenguatge; i les constitueixen els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), les unitats d’escolarització compartida (UEC) o els programes d’aules integrals de suport (AIS). Aquestes mesures i suports comporten l’elaboració d’un pla de suport individualitzat (PI).
El Pla de suport individualitzat és el document que recull les valoracions i decisions dels equips docents, així com la planificació d’actuacions i suports per donar resposta a les diferents situacions dels alumnes. L’equip docent ha d’elaborar el PI, la direcció dels centres l’ha d’aprovar i facilitar-ne la coordinació, i les famílies i l’alumne han de col·laborar en l’elaboració i el seguiment d’aquest.


Els centres d’educació especial: centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos

La norma estableix la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres ordinaris i els centres d’educació especial, que poden ser també centres proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). És a dir, els docents i professionals de l’atenció educativa dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos poden oferir suport als docents i al personal d’atenció educativa dels centres ordinaris, a fi d’orientar-ne les actuacions amb l’alumnat amb necessitats educatives especials o bé desenvolupant programes de suport a la inclusió amb l’atenció directa dels alumnes.

Els CEEPSIR formen part dels diferents recursos per als alumnes amb necessitats educatives especials, conjuntament amb altres recursos com ara els suports intensius a l’escolarització inclusiva, els suports intensius a l’audició i el llenguatge, les aules integrals de suport, els programes de noves oportunitats, les unitats d’escolarització compartida...
El mapa territorial de recursos

El Departament d'Ensenyament elabora el mapa territorial de recursos per tal de poder planificar els recursos al territori, la qual cosa fa possible dissenyar itineraris personalitzats per a cada alumne i alhora facilita que les famílies coneguin de quins recursos es disposa i on..


L’aprovació significa, al llarg dels quatre propers cursos acadèmics, un augment dels recursos fins a la compleció del Mapa, a fi d’assegurar-ne la distribució equitativa i eficient en el territori.


Alumnat d’ensenyaments postobligatoris

Més enllà de l’escolarització obligatòria, s’estableixen les bases per garantir l’atenció educativa a totes les etapes amb l’objectiu d’aconseguir, per a cada alumne, una transició a la vida adulta amb resultats personals valuosos. Amb aquesta finalitat, la normativa dedica el capítol IV a l’atenció educativa dels alumnes d’ensenyaments postobligatoris. Així, a l’alumnat que ha acabat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir el títol, se li ofereixen propostes de continuïtat –ja siguin de caràcter professionalitzador o acadèmic- per obtenir el graduat o el títol professional bàsic i, amb aquest objectiu, el Decret crea els centres de noves oportunitats (CNO).

També es dona resposta als alumnes de batxillerat mitjançant itineraris flexibles adaptats als diferents ritmes d’aprenentatges i situacions personals. Així mateix s’ofereixen els itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. Uns itineraris que ja fa dos cursos que el Departament d’Ensenyament va posar en marxa i que enguany ha ofert amb gairebé 300 places. Com a IFE es poden cursar dos estudis: Auxiliar en cura d’animals i espais verds, i Auxiliar en vendes i atenció al públic.

La xarxa de suports a la inclusió

La inclusió que fonamenta el Decret va més enllà del concepte d’escola inclusiva, posa a l’abast de l’alumne i del centre educatiu tots els agents educatius de l’entorn per tal que treballin en xarxa des de diferents centres educatius, serveis educatius i serveis sociosanitaris i socioculturals de l’entorn.

Coordinació interdepartamental i entre diferents administracions

A fi de fer efectiva la xarxa de suports a la inclusió és imprescindible que es coordinin polítiques a escala interdepartamental, les quals estableixin el marc per a aquesta xarxa. En aquest sentit, es preveu aquesta coordinació amb el Departament de Salut per donar resposta educativa als alumnes a qui cal una atenció integral des dels dos departaments, i també amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família en tot allò que fa referència a la inclusió laboral i la cohesió social, així com amb les administracions locals per a diferents programes territorials.

Memòria econòmica

Tots els recursos per dur a terme el desplegament del Decret estan inclosos en la memòria econòmica, que preveu un impacte pressupostari de 141.952.221 € per als propers 4 cursos acadèmics –del curs 2017-2018 al curs 2020-2021, i que es destina als àmbits següents:

-       Personal docent
-       Personal d’administració i serveis
-       Equipament de les aules integrals de suport
-       Equipament dels centres educatius amb itineraris formatius específics
-       Formació
-       Equipament tecnològic

Així, doncs, el Decret preveu les mesures i els suports adequats a les necessitats de cada alumne i de cada centre.
Font ASPASIM

dissabte, 3 de juny del 2017

Educació, i en cas de dubte més educació

A la universitat tenia una professora (Montserrat Fons) que va escriure un llibre que em va ajudar a entendre el procés de la lectura i de l'escriptura.
Llegir i escriure per viure

Jo he deixat d'escriure al bloc. I si he deixat de viure algunes coses.
No ho he fet meditadament, senzillament ha passat.

Avui mi torno a posar perquè algú que  escrivia molt bé s'ha mort.
El Carles Capdevila va escriure articles, llibres conferències sobre educació, lleure.
Un deia:

Educació, i, en cas de dubte, més educació

Així que tornem a posar-nos en marxa. I educació i en cas de dubte més educació....

A l'estiu tenim dos formacions molt interessants per aprendre educació.


Trobareu tota la informació al blog 033educa.blogspot.comTambé podeu fer:

VI CURS D’ESCOLA INCLUSIVA ( Eines, mètodes i recursos pràctics) que tindrà lloc els dies 10,11,12 i 13 de juliol a la Fundació Antiga Caixa de Sabadell- Espai Cultura c/  Font, 25  - Sabadell-08201 (Barcelona)
trobareu tota la informació a:

dimarts, 14 de febrer del 2017

Jornades de formació

Per aquesta primavera tenim 3 formacions que són interessants per seguir avançant per a  la inclusió.

EXPERIÈNCIES INCLUSIVES EDUCATIVES I SOCIALS
Des de la coordinació del Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social, i en col·laboració amb l’ICE i la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, s’organitzen aquestes Jornades.
Ens proposem:  Analitzar l’estat actual dels processos d’inclusió en el nostre entorn, promovent estratègies per a seguir avançant cap a cotes més altes d’inclusió
Crear un espai de reflexió, intercanvi i debat al voltat dels processos d’inclusió en les institucions socioeducatives
Conèixer pràctiques inclusives basades en evidències i compartir-les per tal de generar sinèrgies entre les institucions per desenvolupar processos d’inclusió.


VI  JORNADES FAMILIA21 / BARCELONA DOWN:

EL RECURS MÉS VALUÒS PER LA INCLUSIÓ : “L’EDUCACIÓ”


VI JORNADA D'INCLUSIÓ DIGITAL

El proper dissabte dia 1 d’abril de 2017  tindrà lloc a Barcelona la VI Jornada d’inclusió digital, oberta a professors, educadors, professionals de serveis educatius i persones interessades en l'educació.
L’objectiu és reflexionar entorn de la Diversitat, la inclusió i la implicació del tots els alumnes amb el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) com a punt de partida i amb la tecnologia com a aliada.

dijous, 9 de febrer del 2017

Una Camphilla a casa nostra

Ja fa dos anys que vaig fer el postgrau d'educació infantil amb pedagogia Waldorf.
D'aquella formació vaig aprendre moltes coses i molt interessants. Algunes les  vaig recollir en un sites. Una educació per la vida
També vaig conèixer persones meravelloses. Algunes les tinc recollides al cor.
La mirada que proposa la pedagogia Waldorf amb la inclusió és (com moltes de les propostes Waldorf) diferent i enriquidora.
Espero poder apropar-me a conèixer una mica més aquesta mirada en l'acte que realitzen el 16 de febrer a la Casa Rudolf Steiner

dimarts, 3 de gener del 2017

Experiències inclusives educatives i socials

Des de la coordinació del Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social, i en col·laboració amb l’ICE i la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, s’organitzen aquestes Jornades.
Ens proposem: (1) Analitzar l’estat actual dels processos d’inclusió en el nostre entorn, promovent estratègies per a seguir avançant cap a cotes més altes d’inclusió; (2) crear un espai de reflexió, intercanvi i debat al voltat dels processos d’inclusió en les institucions socioeducatives; (3) conèixer pràctiques inclusives basades en evidències i compartir-les per tal de generar sinèrgies entre les institucions per desenvolupar processos d’inclusió.

Per consultar el programa entreu en aquesta pàgina http://ice.uab.cat/jornada_inclusio2017/index.php
La inscripció s'obrirà durant el proper mes de gener.
dijous, 22 de desembre del 2016

Més que esport

Més que esport és un programa de Radio 4 que .....Vol ser una altra manera de gaudir de l'esport i oferir  als oients històries i fites esportives que habitualment no tenen cabuda en els programes o informatius d'actualitat esportiva. 

La Història que van explicar el dimecres 14 de desembre és la del CLUB JERONI DE MORAGAS.

Segur que és una història que ja heu sentit, un club com el que teniu a la vostra ciutat, segur que ho podien explicar millor i més clar. Però per nosaltres és una entrevista que escoltarem una vegada i una altre. Que tenim gravada i que no oblidarem.


Perquè va ser l'entrevista on els hi van donar veu a elles i una vegada més (he perdut el compte) ens van ensenyar que ho poden fer.
L'ENTREVISTA

diumenge, 18 de desembre del 2016

Gaudir aprenent

El 14 de gener la FCSD porta a BCN una de les persones amb qui més he gaudit escoltant i de qui més he après. Un crack .


Per això informo i també animo a que si tens algun interès per fer una escola inclusiva t'apropis el 14 de gener a escoltar a l'Emilio Ruíz.
Podeu interpretar que les estratègies que pugui donar per un alumne amb síndrome de Down són unes eines molt específiques per resoldre qüestions molt concretes. Però cada vegada que sento aquest psicopedagog penso amb una manera diferent de mirar un alumne.Estratègies d’aprenentatge d’alumnes amb la síndrome de Down

Formador: Emilio Ruiz
14 de gener de 2017, de 10 a 14h.
Lloc: Casa del Mar (c/ Albareda, 1, Barcelona).
Preu: 25€
Si entenem que la inclusió escolar en centres ordinaris és la millor fórmula per als infants amb la síndrome de Down, perquè aquesta es faci en les millors condicions i benefici per tots, serà necessari conèixer com aprenen i quines adaptacions curriculars caldrà fer.    
Formulari d'inscripció

divendres, 16 de desembre del 2016

Cap a on podem anar?

M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre. 
Confuci


Potser seguint aquesta seqüència d'aprenentatge, i després d'explicar moltes vegades que la inclusió és una activitat que ens beneficia a tots. Toca veure (així ho podrem entendre) com pot funcionar això de la inclusió.

Fem coses, contínuament, però, ¿les fem perquè som com som o som com som perquè les fem? Fent coses transformem el món i sovint el fem una mica millor. D'això és del que parla "Som el que fem", el nou microespai de TV3 i Catalunya Ràdio, que cada setmana ens portarà exemples de com el que fem les persones fa avançar la humanitat. CCMAD'un projecte de l'ESCOLA CRESPINELL on es proposa un model d'escola inclusiva on es  comparteix temps, espai i recursos un centre ordinària i un centre d'educació especial. 


"Al cap i a la fi, som el que fem per canviar el que som". Galeano

dimecres, 14 de desembre del 2016

Que no falti de res

a falta de creativitat recupero un article que.....
Sóc pare i a mi també m'agrada que a la meva filla no li falti de res.....
El problema el tenim que des de fa uns anys aquest "de res" ha anat augmentant i augmentant, convertint-se amb un despropòsit.
Amb aquest post  recupero  articles que parlen de la importància del joc com element relacional, d'aprenentatge, creatiu.....

Se aprende más jugando que estudiando

Los niños necesitan menos juguetes y más libertad


dimarts, 1 de novembre del 2016

Revista del Diari d'Educació

Al Diari de l'Educació presentem la nostra revista  el proper 8 de novembre a les 18 hores al CCCB, i, com que el dossier central és sobre escola inclusiva, hem organitzat un col·loqui sobre escola inclusiva en el que participaran la subdirectora general, Mercè Esteve, la directora dels Xiprers, Sandra Morales, i l'exdirector de l'Estel, de Vic, Josep Font. És a dir, una representant de l'administració, una d'un centre ordinari i un d'un centre d'educació especial. I que parlin de la realitat, tocant de peus a terra.


http://diarieducacio.cat/blogs/redaccio/2016/10/20/el-futur-de-lescola-inclusiva-presentacio-de-la-revista-del-diari-de-leducacio-el-8-de-novembre/