dijous, 2 d’agost de 2012

L'escola inclusiva, un pas endavant?????

Això ens deien fa un temps:


potser no fa tant.....

El Pla de Govern per als anys 2011-2014

 

Això és el que fan el curs 2012-13

Reducció de plantilles: 

 De la comparativa de les plantilles del curs 2011/12 amb curs 2012/13 es produiria les reduccions següents: Escoles amb SEP: 1 línia (9grups) -1 mestre/a, 2 línies (18grups) -1.5mestres, 3 línies (27grups) -2 mestres. Instituts: 10 grups (8ESO+2Batx) -1.5 prof., 16grups(12ESO+4Batx) -2.5prof i 20 grups (16ESO+4Batx) -3 prof.

No hi haurà substitucions els primers 10 lectius d'una baixa. 

Increment de la ratio un 20%.

Jornada laboral del personal substitut docent, limitada a la part lectiva del titular.

Reducció del temps de preparació i de coordinació del docent.

Reducció del les assignacions econòmiques a les escoles.

Taxa de 350€ a la formació professional

Increment de les taxes universitàries.

Reducció ajuts al menjador

Reducció de les subvencions a la AFA.

Reducció aportacions a les llar d'infant. 

Eliminació de la Formació continuada dels docents-

Canvis en la definició de les USEE  a mésd’incrementar el nombre d’alumnes que atenen i assignar com a tutor el mestre de la USEE i no al de l'aula ordinària.

Quasi no es fa esment al concepte d’escola inclusiva ni als principis del model d’escolainclusiva a les instruccions d'inici de curs.

Hi ha una reducció pel que fa l’oferta de places destinades als programes de qualificació professional per l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 

L’escolarització d’alumnat amb discapacitats més significatives a l’escola ordinària podria estar en perill, 

davant la reducció del concert educatiu d’alguns CEE que presten aquest servei, suposadament garantit per quatre anys. Així mateix, hi ha CEE que estan donant suport a la inclusió sense un suport econòmic. Recordem que l’article 205.10 de la LEC permet al Departament d’Ensenyament establir objecte de concert unitats destinades a prestar serveis i programes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris.

No s’ha presentat una avaluació consistent i objectiva de la tasca que porten a terme els CEE per part del Departament d’Ensenyament. 

En la Web del Departament d’Ensenyament s’hauria de visualitzar el model d’escola inclusiva com un dels seus eixos per la millora de la qualitat per a tot l’alumnat. De fet, ni es menciona per la lluita contra el fracàs escolar, ni a la Web ni a les declaracions públiques de l’Honorable Consellera.

 

" Sovint un problema, quan s’ajunta amb un altre problema, no dóna com a resultat dos problemes, sinó més aviat un enorme i immens superproblema!"