dissabte, 24 de desembre de 2011

sense intèrprets de llenguatge de signes

La Generalitat deixa provisionalment els alumnes sords sense intèrprets de llenguatge de signes
Els col·legis catalans deixen de tenir intèrprets de llenguatge de signes per a nens sords que estudien en les escoles ordinàries, després que la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat no hagi renovat el contracte temporal als 29 professionals que disposa el sistema.